הגדרת בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בידי יחיד

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד

בהיבט בעלי מניות שהנם יחידים, עמידה בהגדרת בעל מניות מהותי משפיעה על שיעור המס שיחול על הנישום שכן ככלל, שיעור המס שחל על דיבידנד בידי יחידים על פי הפקודה הנו 25%, אך הוא צומח ל-30% בעת שחלה עמידה של אותו יחיד בהגדרת בעל מניות מהותי.

נביא להלן את סעיפי החוק העוסקים בהגדרת "בעל מניות מהותי" על פי הפקודה. כפי שנראה, הגדרת בעל מניות מהותי כוללת התייחסות גם לגורמים עמם משתף פעולה הנישום בנושאים עסקיים בנוגע למוחזקת, וכן התייחסות לשיעור ההחזקה של קרוביו, המוגדרים באופן מפורט בנפרד.

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד – הגדרה על פי סעיף 88 לפקודה

"בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד – הגדרת קרוב על פי סעיף 88 לפקודה

"קרוב" – כל אחד מאלה:

(1) בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
(2) צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;
(3) חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;
(4) נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;

ואולם לענין פטור ממס לפי סעיף 97 יראו כקרוב רק את המנויים בפסקאות (1) ו-(2).

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד – השפעת המס – סעיף 125 לפקודה

על אף האמור בסעיפים 121 ו-126, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן:

(1)    דיבידנד בידי יחיד – 25%;

(2)    על אף האמור בפסקה (1), דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו, בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בחבר-בני-אדם ששילם את הדיבידנד – 30%;

(3)    דיבידנד בידי חברה משפחתית – 25%, ואולם אם היה הנישום כמשמעותו בסעיף 64א בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד – 30%;

(4)    דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי או בידי קופת גמל כהגדרתם בסעיף 9(2) – 25%;

(5)    דיבידנד בידי חבר-בני-אדם שהוא תושב חוץ – 25% ואולם אם היה חבר-בני-האדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 – 30%.

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד – דגשים לסיכום

חשוב לזכור כי למרות שיחיד נהנה משיעור מס מוטב של 25% בלבד על הכנסותיו מדיבידנד, הרי שבמקרה שאותו יחיד הוא בעל מניות מהותי, שיעור המס שיחול על הכנסותיו מדיבידנד יהא 30%. כאשר מתקיימת סיטואציה אשר במסגרתה מחזיקים בחברה מסויימת יחד קרובי משפחה או  יחידים אשר מקיימים ביניהם שיתוף פעולה בהקשר לחבר בני האדם המוחזק, ייקבע שיעור ההחזקה כסכום המצרפי של ההחזקה של חברי הקבוצה אשר הנם קרובים או משתפים פעולה על פי ההגדרה לעיל, ואותו שיעור החזקה מצרפי הוא שישמש לקביעת מדרגת המס אשר תחול על הדיבידנד.

מאמרים שעשויים לעניין אותך

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel