הוראות ניהול ספרים לקמעונאים

הוראות ניהול ספרים לקמעונאים 

"קמעונאי" – נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן, או גם למי שאינו צרכן אם היקף המכירות למי שאינו צרכן הוא בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, לרבות סוכן המוכר לצרכן בשמו הוא.

"עוסק יחיד" -

(א)   קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא לבדו או הוא עם בן משפחה אחד ונתקיימו בו כל אלה:

(1)    עיקר הכנסתו נובע ממכירת דברי מכולת, ירקות, פירות, סיגריות או משקאות קלים;

(2)    מחזור עסקו אינו עולה על הסכום שנקבע בסעיף 2(ד) לתוספת זו;

(ב)    נישום שהורשה על ידי המנהל בהתאם לסעיף 130(א)(2) לפקודה לנהל את פנקסיו לפי סעיף 2(ה) לתוספת זו.

(ג)     נישום שהורשה על ידי המנהל בהתאם לסעיף 130(א)(2) לפקודה לנהל את פנקסיו לפי סעיף 2(ז) לתוספת זו.

נוסח פסקאות ב ו-ג עד לתיקון מיום 30.12.99

(ב)    קמעונאי שעסקו מכירת ירקות או פירות, עופות טריים בדוכן או במקום פתוח;

(ג)     נישום שהורשה על ידי הנציב בהתאם לסעיף 130(א)(2) לפקודה לנהל את פנקסיו לפי סעיפים 2(ה) או 2(ז) לתוספת זו.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים, או שבעסקו 7 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר תנועת המלאי לגבי פריטים שמחיר המכירה ליחידה שלהם הוא 5,100 שקלים חדשים או יותר.

(3)    ספר כניסת טובין של פריטים שלגביהם אין חובה לנהל ספר תנועת המלאי;

(4)    סרט קופה רושמת;

(5)    חשבוניות; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה ייחשב כחשבונית לגבי מכר בסכום שאינו עולה על 3,400 שקלים חדשים, למעט מכר של פריטים החייבים ברישום בספר תנועת המלאי כאמור בפסקה (2) ולמעט מכר מוצרים ממתכות יקרות ותכשיטים משובצים אבנים יקרות כאמור בסעיף 5; נכלל בתלוש המכירה כאמור פירוט הטובין שנמכרו וכמותם, ייחשב הוא כחשבונית בלי הגבלת סכום המכר.

(6)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ב)   קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ-2,150,000 שקלים חדשים אך בעסקו 5 או 6 מועסקים, וכן קמעונאי שהוא בעל חנות תכשיטים, בעל חנות תמרוקים או בעל בית מרקחת או אופטיקאי שמחזור עסקו אינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים ובעסקו פחות מ-7 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר כניסת טובין;

(3)    סרט קופה רושמת;

(4)    חשבוניות; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה למעט תלוש מכירה של מוצרים ממתכות יקרות ותכשיטים משובצים אבנים יקרות כאמור בסעיף 5 ייחשב כחשבונית לגבי מכר בסכום שאינו עולה על 3,400 שקלים חדשים; נכלל בתלוש המכירה כאמור פירוט הטובין שנמכרו וכמותם, ייחשב הוא כחשבונית בלי הגבלת סכום המכר;

(5)    רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל מכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל קניות בהקפה;

(6)    רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(7)    רשימת המלאי לסוף שנת המס;

(8)    תיק תעוד חוץ.

(ג)    קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 350,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו אינו עולה על 350,000 שקלים חדשים אך בעסקו 3 או 4 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    סרט קופה רושמת;

(3)    חשבוניות; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה למעט תלוש מכירה של מוצרים ממתכות יקרות ותכשיטים משובצים אבנים יקרות כאמור בסעיף 5 ייחשב כחשבונית לגבי מכר בסכום שאינו עולה על 3,400 שקלים חדשים; נכלל בתלוש המכירה כאמור פירוט הטובין שנמכרו וכמותם, ייחשב הוא כחשבונית בלי הגבלת סכום המכר.

(4)    תיק תעוד חוץ;

(5)    רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(6)    רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ד)   קמעונאי שמחזור עסקו אינו עולה על 350,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מאשר 2 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי;

(3)    תיק תעוד חוץ.

(ה)    קמעונאי שמתקיים בו תנאים (א) או (ב) שבהגדרת עוסק יחיד, רשאי במקום מערכת החשבונות המפורטת בסעיף 2(ד) לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים שבצד התקבולים שבו יירשם בסוף היום כל הפדיון היומי על פי ספירת המזומנים בקופה;

(2)    תיק תעוד חוץ.

(ו)    עוסק יחיד שבחר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף קטן (ה) חייב לנהוג על פי האמור להלן:

(1)    יצבור בקופה את כל כספי הפדיון היומי עד לספירתם ורישומם בספר תקבולים ותשלומים כמפורט בסעיף קטן (ה);

(2)    יפקיד את כל כספי הפדיון היומי כאמור לפחות אחת ליומיים בחשבונו בבנק.

(ז)    קמעונאי שמתקיים בו תנאי (ג) שבהגדרת עוסק יחיד, רשאי לנהל במקום מערכת החשבונות המפורטת בסעיפים קטנים (א) עד (ד) לסעיף זה, מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים שבצד התקבולים שבו יירשם בסוף היום כל הפדיון היומי על פי ספירת המזומנים בקופה;

(2)    ספר קניות כמפורט בסעיף קטן (ח);

(3)    תיק תעוד חוץ.

(ח)   ספר קניות יהיה ספר כרוך ויירשמו בו לגבי כל יום בנפרד:

(1)     כמות הטובין שנקנו באותו יום לפי סוגיהם, שם העסק ויחידת המדידה;

(2)     יתרת הטובין בסוף היום, לפי סוגיהם.

נוסח פסקאות (1) ו-(2) עד לתיקון מיום 30.12.99

(1)    כמות הירקות והפירות או העופות הטריים שנקנו באותו יום בציון סוג הירקות והפירות או העופות הטריים, שם העסק ויחידת המדידה;

(2)    יתרת הירקות והפירות או העופות הטריים בסוף היום.

(ט)   הרישום בספר הקניות ייעשה סמוך לכניסת הטובין. [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "הירקות והפירות או העופות הטריים לעסק"]

החזקת כספי פדיון

3.    קמעונאי החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים יחזיק את כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מן הקופה ינוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

גלריות לאמנות

4.    בעל גלריה לאמנות ינהל, פרט לספרים ולתעוד המפורטים בסעיפים קטנים 2(א) עד 2(ד), רישום תנועת דברי האמנות המוצגים בגלריה. הרישום כאמור ינוהל בספר כרוך ויכלול לגבי כל דבר אמנות את הפרטים הבאים:

(1)    מספר סידורי;

(2)    תאריך הרכישה או תאריך קבלת דבר אמנות למכירה תמורת עמלה;

(3)    תיאור דבר האמנות;

(4)    שמו ומענו של המוכר או של המוסר למכירה תמורת העמלה;

(5)    מחיר הרכישה או המחיר שנקבע על ידי המוסר למכירה תמורת העמלה;

(6)    תאריך המכירה;

(7)    מחיר המכירה;

(8)    סכום העמלה שנתקבל במכירה תמורת העמלה;

    מספר החשבונית שהוצאה לקונה.

מכירת תכשיטים

5.    קמעונאי המוכר מוצרים ממתכות יקרות וכן תכשיטים משובצים אבנים יקרות ירשום בחשבונית:

(1)    משקל וסוג המתכת היקרה ותכולת המתכת הטהורה;

(2)    משקל וסוג האבנים היקרות;

לענין זה, "מתכת יקרה" – לרבות זהב, כסף ופלטינה;

      "אבנים יקרות" – לרבות יהלום, אודם, ברקת וספיר.

פטור

6.    על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו-7(ג) לפרק ב' להוראות העיקריות, נישום החייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ד), [לפני התיקון מיום 30.12.99 נאמר: "סעיפים קטנים (ג) או (ד) לסעיף 2"] רשאי לא לערוך רשימת השיקים עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel