החזרי מע"מ

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ תשומות לעוסק מורשה, לעוסק הפטור ולחברה: כיצד מקבלים החזר מע"מ? מידע בנוגע להחזרי מע"מ, היכנס לקבלת הצעת מחיר

החזרי מע"מ – כללי

חוק מע"מ קובע כי עוסק מורשה, לרבות חברה, חייב בתשלום מס לפי שיעור קבוע ממחזור עסקאותיו. נכון לשנת 2024 שיעור המע"מ עומד על  17%. במס ערך מוסף זה, מתחייב העוסק בגין עסקאות של מכר מוצרים ו/או מותן שירותים, והוא מכונה מע"מ עסקאות. העוסק "מגלגל" מס זה אל הלקוח, אשר משלם בפועל את סכום העסקה הכוללת את מס הערך המוסף.

במקביל לחבות בגין מע"מ עסקאות, חוק מע"מ קובע כי עוסק מורשה זכאי לניכוי מס תשומות בגין רכישות של מוצרים ושירותים לצורך עסקו. מס התשומות הוא המע"מ שמשלם העוסק לספק של מוצר או שירות לעסק.

במקרים שבהם מע"מ התשומות ששולם על ידי העוסק גבוה יותר ממע"מ העסקאות אשר מתחייב בגין הכנסותיו, זכאי העוסק להחזר מע"מ בגובה ההפרש שבין מע"מ התשומות ששילם לבין מע"מ העסקאות שקיבל מלקוחותיו.

החזרי מע"מ – הליך פרוצדורלי

ככלל, מועד הדיווח למע"מ הוא ב-15 לכל חודש, ובו מדווחים על מע"מ העסקאות ומע"מ התשומות שנצברו בחודש הקודם למועד הדיווח. בעסקים מסויימים (בדרך כלל קטנים יותר) קובעים רשויות מע"מ תדירות דיווח דו-חודשית, ובעסקים אלו הדיווח מבוצע ב-15 לכל חודש אי זוגי (ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר) וזאת בגין החודשיים הקודמים לחודש הדיווח.

במועד זה, מרכזים על גבי טופס דיווח את הנתונים בדבר סכום העסקאות החייבות במע"מ שביצע העוסק, סכום העסקאות הפטורות ממע"מ שביצע העוסק, סכום מע"מ העסקאות המתחייב, ומע"מ התשומות – המחולק לצורך הצגה שני חלקים: מע"מ בגין ציוד ונכסים קבועים, ומע"מ בגין כל התשומות האחרות. העוסק זכאי לניכוי מלוא מע"מ התשומות שדווח על פי חוק, ולהחזר מע"מ בגין תשומות אלו, ללא תלות בסוגו (בין אם מדובר במע"מ בגין ציוד ונכסים ובין אם מדובר במע"מ בגין תשומות אחרות).

כמובן שחשוב לבצע את דיווח המע"מ עצמו באופן תקין, ובשים לב להוראות החוק והתקנות המורכבות בעניין זה.

החזרי מע"מ – סייגים

האפשרות לקבלת החזרי מע"מ כפופה לסייגים רבים. במאמר קצר זה לא נסקור את כולם אלא נסתפק בהדגמה בלבד. הסייג הראשוני והמתחייב טמון בעובדה שנדרש כי המוצרים שנרכשו או השירותים שהתקבלו ואשר בגינן נדרשו תשומות, שימשו לצרכי העסק. לצורך קביעה זו אין די בטענה אינטואיטיבית, אלא יש לשים לב לחזקות הקבועות בחוק ובתקנות הגוברות על הדין הכללי בהקשר זה. כך, למשל, מע"מ תשומות בגין רכישת רכב פרטי איננו מותר בניכוי ולא יתקבל החזר מע"מ בגינו, למעט מקרים מיוחדים כגון מורי נהיגה ונהגי מוניות. באופן דומה, גם מע"מ בגין הוצאות אירוח איננו מותר בניכוי, למעט מקרים מיוחדים של אירוח לקוחות מחו"ל ובכפוף לתיעוד נאות לסיטואציה ולמטרת האירוח. תשומות רבות נחשבות כמעורבות, כלומר כאלו שחלקן לשימוש פרטי וחלקן לשימוש עסקי, וכדי לאפשר דרישתן וקבלת החזר מע"מ בגינן יש לבחון היטב את מכלול הוראות החוק והתקנות בהקשר זה ולספק ראייה במידת הצורך למידת השימוש העסקי בתשומה. כך, למשל, מע"מ בגין הוצאות אחזקת רכב מוכר לצורך החזר מע"מ בגובה 2/3 מגובהו בלבד, במידה ועיקר השימוש של הרכב לעסק ו-1/4 אם עיקר השימוש איננו לעסק. האמור תקף גם לגבי הוצאות טלפון נייד והוצאות נוספות.

עקרון מרכזי נוסף בחוק מע"מ שהוא תנאי הכרחי לדרישת התשומות וקבלת החזר מע"מ בגינן הוא עקרון ההקבלה. על מנת שתשומה תותר בניכוי, נדרש כי היא תשמש לעסקה החייבת במע"מ. לכן, במידה והוראות החוק פוטרות עסקה מסויימת ממע"מ (עסקאות) הרי שכל התשומות ששימשו לאותה עסקה לא תותרנה בניכוי, אף אם נוצרו לצורך עסקי מובהק ונתקבלה בגינן חשבונית מס כדין.

ואותה חשבונית מס מובילה לציון דרישה מנהלית נוספת המתקיימת לצורך דרישת התשומות – הצורך בחשבונית מס לצורך דרישת המע"מ. לא ניתן לדרוש מע"מ תשומות על סמך מסמך מבסס אחר (כגון קבלה) גם אם מתועד במסמך סכום המע"מ ששולם.

כאמור לעיל אלו הן דוגמאות מעטות ובלתי ממצות למורכבות ושיקול הדעת הנדרש בעת דרישת מע"מ תשומות ובקשה להחזרי מע"מ. את הטיפול בהחזרי מע"מ מומלץ להפקיד בידיו האמונות של איש מקצוע מנוסה ומקצועי ובפיקוחו של רואה חשבון.

החזרי מע"מ – שירותי החזרי מע"מ שמספק משרד רואי החשבון גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בייצוג לקוחות ובטיפול בנושאיהם הכספיים במגוון רחב של נושאים, והוא מתמחה גם בביצוע הנהלת חשבונות ודיווחים שוטפים למע"מ, וגם במתן חוות דעת ובטיפול בסוגיות מקצועיות ובמקרים מורכבים הנוגעים להחזרי מע"מ. משרדנו ישמח לעמוד לשירותך בנושא זה ובכל נושא אחר בתחומי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות ומסים.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

מאמרים העשויים לעניין אותך 

עוסק מורשה

עוסק פטור

חברה בע"מ או עוסק מורשה

הוראות ניהול ספרים

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel