יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ


יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

קבלת החלטות השקעה, הערכת המצב הכספי והביצועים, חיזוי הכנסות והוצאות לתקופות עתידיות – הן מהלך שקשה לבצע באופן יעיל ללא תשתית מידע נרחבת החיונית לקבלת החלטות כלכליות. בחברות סטארט-אפ שהינן דינמיות מטבען, ואשר חלק המשקיעים בהן עשוי להיות ניכר – הספקת מידע כאמור עשויה להיות בעלת חשיבות יתירה.

בסדרת מאמרים קצרים אנו נסקור את ההגדרה האינטואיטיבית של תחום החשבונאות, נציג את המשתמשים במידע החשבונאי – בפועל ובכוח; נתאר עקרונות חשבונאיים מקובלים ואת מבנה הדוחות הכספיים; ולבסוף – נראה כיצד משפיעות עסקאות על מצבה הכספי של החברה ואת הקשרים הקיימים בין שניים מהדוחות המרכזיים בחברה: מאזן ודוח רווח והפסד.

חשבונאות – הגדרה

החשבונאות היא התחום העוסק בייצור מידע כספי מהימן, אשר רלוונטי לצורך קבלת החלטות כלכליות. מידע זה יכלול נתונים בדבר נכסיה והתחייבויותיה של החברה, הרכב הנכסים נטו ("ההון העצמי") שלה והתנועה בהם, פילוח סוגי ההכנסות וההוצאות שנוצרו בחברה ומידע כלכלי רלוונטי נוסף בהתאם לתחום פעילות החברה והעסקאות המבוצעות על ידה.

באופן פשטני, ניתן לחלק את תהליך היווצרותו של מידע זה לשני שלבים עיקריים: שלב הזיהוי ושלב הרישום החשבונאי.

בשלב הזיהוי, מזוהות עסקאות כלכליות הנערכות בחברה. רכישת ציוד, ביצוע מכירה, התקשרות בחוזה להספקת שירותים או סיום מתן שירות, נטילת הלוואה או גיוס הון – אירועים אלו ורבים נוספים אחרים הם כאלו אשר להם השפעה כלכלית על החברה ועל כן, יש לתת להם ביטוי חשבונאי נאות. בטרמינולוגיה החשבונאית, מכונה שלב זה כשלב ה"הכרה".

בשלב הרישום, יש להסתייע בעקרונות חשבונאיים לצורך רישום חשבונאי אשר יבטא את ההשפעה של אירועים אלו על החברה. בטרמינולוגיה החשבונאית, מכונה שלב זה כשלב ה"מדידה".

רק בתאריכים תקופתיים ספציפיים, מבוצע סיווג, סיכום, וגילוי בגין הנתונים החשבונאיים שנצברו בשלבים הקודמים, ומופקים הדוחות הכספיים התקופתיים החיוניים למגוון רחב של בעלי עניין בפעילות החברה.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel