IFRS for SMEs – הפרשות והתחייבויות תלויות

  IFRS for SMEs – הפרשות והתחייבויות תלויות

 מדידה במועד ההכרה הראשונית

הפרשה תוכר בדוחות הכספיים רק כאשר:

  • לישות מחויבות בהווה למסור משאבים כלכליים כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר.
  • צפוי שהישות תדרש למסור את המשאבים הכלכליים במהלך יישוב המחויבות.
  • גובה המחויבות ניתן לאמידה מהימנה.

ההפרשה בדוח הכספי אמורה לייצג את הקירוב הטוב ביותר לסכום שנדרש לשלם על מנת לסלק את המחויבות בתאריך הדיווח הכספי. במקרים רבים, נדרש שימוש בהיוון המחויבות לצורך הצגתה בערכה הנוכחי כהפרשה.

מחויבות בהווה הנובעת מאירוע בעבר עשויה להיות פרי חוזה, חוק ואף נוהג. אירוע היוצר מחויבות הוא כזה שאיננו מותיר לחברה ברירה מציאותית שתאפשר המנעות מסילוק המחויבות. אם ההנהלה יכולה להמנע מיציאת ההטבות הכלכליות בדרך של נקיטה בפעולה עתידית כלשהי התלויה רק בה, כי אז אין לה מחויבות בהווה ואין להכיר בהפרשה. כך, לדוגמא, הנהלת הישות איננה יכולה להכיר בהפרשה בהתבסס על כוונה בלבד לבצע הוצאה כלשהי.

שיפוי בגין הפרשה

כאשר חלק או כל הסכום הנדרש לסילוק הפרשה משופה על ידי צד שלישי, ההנהלה תכיר בשיפוי כנכס נפרד רק כאשר סבירות קבלת השיפוי קרובה לודאית. במקרה כזה, הסכום לקבל בגין שיפוי יוצג כנכס בדוח על המצב הכספי ולא יקוזז כנגד ההפרשה. בנוסף, יינתן גילוי בגין סכומי השיפוי הצפויים. בדוח על המצב הכספי ניתן לאחד בין ההשפעות של שינויים בהפרשה ובשיפוי בגינה.

מדידה במועדי דיווח עוקבים

 

ההנהלה תסקור את ההפרשות בכל תאריך מאזן ותתאם אותן באופן שישקפו את האומדן הטוב ביותר לסכום שהיה נדרש לשלם לשם סילוק המחויבות בתאריך הדיווח הכספי.

התחייבויות תלויות

התחייבות תלויה היא נובעת ממחויבות שאיננה ודאית, או כזו שאיננה מוכרת בדוח על המצב הכספי משום שאין זה צפוי שהטבות כלכליות יזרמו מן הישות. כמו כן, התחייבות כזו נוצרת כאשר לא ניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום שישולם בעת סילוק המחויבות. ההנהלה איננה מכירה בהתחייבות בגין התחייבויות תלויות, למעט במקרים של צירופי עסקים. נדרש לתת גילוי בגין ההתחייבויות התלויות.

נכסים תלויים

 

על פי התקן, לא יוכרו נכסים תלויים. כאשר מימוש ההטבות הגלומות בנכס קרוב לודאי, הרי שקיימת עמידה בהגדרה החשבונאית של נכס אשר יוכר ככזה בדוח על המצב הכספי. נכס שלא מקיים הגדרה זו לא יופיע בדוח על המצב הכספי.

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel