תגית: IFRS

IFRS for SMEs – הפרשות והתחייבויות תלויות

  IFRS for SMEs - הפרשות והתחייבויות תלויות

 מדידה במועד ההכרה הראשונית

הפרשה תוכר בדוחות הכספיים רק כאשר:

  • לישות מחויבות בהווה למסור משאבים כלכליים כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר.
  • צפוי שהישות תדרש למסור את המשאבים הכלכליים במהלך יישוב המחויבות.
  • גובה המחויבות ניתן לאמידה מהימנה.

ההפרשה בדוח הכספי אמורה לייצג את הקירוב הטוב ביותר לסכום שנדרש.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – מכשירים פיננסיים בסיסיים

IFRS for SMEs - מכשירים פיננסיים בסיסיים

כללי

מכשיר פיננסי הוא חוזה היוצר נכס פיננסי של ישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת. המכשיר הפיננסי מוכר בדוחותיה הכספיים של ישות, כאשר היא הופכת להיות צד לזכויות ולחובות המוקנות במסגרת החוזה.

הדרישות הנוגעות לטיפול חשבונאי במכשירים פיננסיים בתקן ה.

להמשך קריאה