היי טק

היי טק למאמרים

הון סיכון

הון סיכון 

הון סיכון הוא סוג של הון עצמי המסופק לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה בשלב מוקדם של חייהן, וזאת במטרה להפיק רווחים בדרך של מימוש ההשקעה לאחר מהלך של צמיחה והשבחת ערכה. השקעות הון סיכון מבוצעות בדרך כלל בתמורה למניותיה של החברה בה מבוצעת ההשקעה. קרנות הון.

להמשך קריאה

הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!

הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!

אחד מהעקרונות הבסיסיים בהתרת הוצאות לניכוי לצורך מס הוא עיקרון ההקבלה. עלות שנתהוותה למיזם בדרכו להפיק הכנסה, טרם הפקת הכנסה זו, איננה מותרת כהוצאה לצורך מס, אלא נדחית לתקופות הבאות. בתקופה אשר בה תצמח ההכנסה, תוכר ההוצאה במלואה, ותופחת מההכנסה החייבת.

להמשך קריאה

אופציות לעובדים – מיסוי בחברות היי-טק

אופציות לעובדים -  מיסוי בחברות היי-טק  

חברות רבות בכלל ומיזמי היי-טק בפרט בוחרים לתגמל את עובדיהם בתשלום המבוסס על מכשיריה ההוניים של החברה (מניות ואופציות) במקום בתשלום מזומן. לבחירה בתשלום המבוסס על מכשיריה ההוניים של החברה, כאמור, מספר יתרונות בולטים:

  1. התשלום במכשירים הוניים של החברה (מניות ואופציות) איננו מכביד.
להמשך קריאה

מענקים מהמדען הראשי

מענקים מהמדען הראשי

 

מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, פועלת במשרד התעשייה לשכת המדען הראשי אשר אמונה על פיתוח התעשייה עתירת הידע ועידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשייתית בישראל.

פעילויות לשכת המדען הראשי כוללות תמיכה בפעילות המחקר והפיתוח התעשייתיים באמצעות מימון ישיר של תוכניות מחקר ופיתוח בחברות תעשייתיות, באמצעות קרן ייעודית.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – השפעת אירועים כלכליים על הדוחות הכספיים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ  - השפעת אירועים כלכליים על הדוחות הכספיים

במאמר זה נדגים את הקשר בין מערכת הדוחות באמצעות התחקות אחר ההשפעה הרישומית של אירועים כלכליים פשוטים על דוח המאזן והרווח וההפסד של החברה.

אירוע 1 - השקעת בעלים

חברת הזנק הוקמה בהשקעת בעלים של מייסד החברה, בסך.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – דוח על תזרימי המזומנים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ - דוח על תזרימי המזומנים 

במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח על תזרימי המזומנים, המספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע היסטורי בדבר השינויים במזומנים ושווי מזומנים בחברה, תוך חלוקתם לשינויים במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון בהתאמה.

באמצעות הדוח על תזרימי המזומנים מתחדדת גם הערכתם של.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

 במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח רווח והפסד, אשר מטרתו היא לספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע רלוונטי בנוגע לתוצאות פעילותה של הישות: הכנסותיה, הוצאותיה, הפסדיה ורווחיה. גם בדוח זה נדרש פילוח של סעיפים אלו, על מנת להביא לידי המשתמשים.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – מאזן

יסודות החשבונאות בחברת סטארט אפ - מאזן

 כל אחד מהדוחות הכספיים המהווים חלק מתוצרי הדיווח הכספי התקופתי מורכב מסעיפים שונים המרכיבים אותו. במאמר זה נתמקד במאזן, אשר סעיפיו רבים ומגוונים, אך ניתנים לחלוקה גסה למספר קטגוריות עיקריות, אשר יפורטו להלן בפשטנות יתירה:

1. נכסים

נכסים הם משאבים כלכליים.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – הדוחות הכספיים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ - הדוחות הכספיים

 

הדוחות הכספיים הם התוצר הסופי של המערכת החשבונאית ומהווים את מקור המידע העיקרי ואף היחידי לבעלי עניין רבים של החברה בנוגע למצבה הכספי, תוצאות פעולותיה, תזרימי המזומנים שלה והשינויים בהונה העצמי.

הדיווח הכספי הוא התהליך במסגרתו מופקים הדוחות הכספיים ואשר במהלכו הם.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

חשבונאות בחברות סטארט-אפ  

קיימת חשיבות לכך שמשתמשים אלו יגיעו לכדי הבנה מספקת בדבר האופן שבו מוכרים ונמדדים הפרטים המופיעים בדוחות הכספיים. על מנת ליצור בסיס אחיד לדיווח שיאפשר הבנת תוצריו, כוננו עקרונות וכללים שלפיהם נערכים התוצרים החשבונאיים.

ה"מסגרת הדיווחית" שנקבעת במסגרת קובץ כללים המכונה "תקני חשבונאות" נועדה להבטיח כי.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212
Content | Menu | Access panel