מיסים

עוסק פטור

 הגדרת עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכנסותיו (ללא הוצאות) נמוך מ 120,000 ש"ח בשנת 2024. קיימים עוסקים שאינם יכולים להרשם כעוסקים פטורים, ברשימה זו נמנים בעלי מקצועות חופשיים וחלק מנותני שרותים כגון : רופא, מנהח"ש, סוכן ביטוח, רואה חשבון, עו"ד, מהנדס ועוד. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן נבצע עבורך בדיקה של עיסוקיך.

להמשך קריאה

פטור מהפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור

פטור מהנפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור 

   

המאמר הנ"ל היינו מאמר המשך למאמר המגדיר ומפרט את העוסק הפטור  ולכן מומלץ לעיין בו לפני המאמר הנ"ל

תמצית עמדתנו

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע כי:

"עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם.

להמשך קריאה

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

מאמר שני בסדרה

במאמר קודם בנושא חובות ניהול הספרים של העוסק הפטור, הסברנו כי עוסקים פטורים זכו במסגרת החקיקה להקלות הנוגעות לניהול ספרים ותיעוד מסמכים. סביר כי  החקיקה בהקשר זה נועדה למנוע העמסת נטל דיווחי משמעותי על כתפיהם של עוסקים.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

עוסק פטור - כללי

עוסק פטור הוא עוסק שאיננו חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן איננו גובה מע"מ מלקוחותיו.

מנגד, העוסק הפטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו - קרי לא יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו.

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו השנתי.

להמשך קריאה

פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל.

להמשך קריאה

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

על גופים מסויימים וסוגי עוסקים מסוימים חלה החובה לנכות מס במקור מתשלומים שונים המבוצעים על ידם. מטרת מאמר זה לדון במקור החוקי לחובה זו ובהשלכותיה במקרה הספציפי של שירותים ונכסים. חובת ניכוי מס במקור מתשלומים אחרים יידונו במאמרים נפרדים.

מקורן החוקי.

להמשך קריאה

מס הכנסה – ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

מס הכנסה - ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

בתקנות אלה:

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין.

להמשך קריאה

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

עסקים רבים מופעלים או פועלים מדירת מגורים. במקרים אלו, ניתן לשייך חלק מההוצאות בגין דירת המגורים לסל ההוצאות ההכרחיות להפקת הכנסה, ולפיכך בראייה כלכלית ראוי להתירן בניכוי מההכנסה החייבת.

מסיבה זו, רשות המסים מתירה בניכוי מההכנסה החייבת את החלק היחסי המשוייך לעסק.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

במאמר זה נתאר את נקודות הזיכוי אשר להם זכאים בוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע.

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים

סעיף 40ג לפקודה קובע כי יחיד אשר סיים חובות לימודיו לתואר ראשון או שני החל מיום 1 בינואר 2005, זכאי לקבל נקודות זיכוי.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212