מיסים

נקודות זיכוי אישיות

נקודות זיכוי אישיות

כללי

נישום מחוייב במס לפי השיעורים שנקבעו בחקיקה, המוטלים על הכנסתו החייבת. בתיאור גס, ההכנסה החייבת היא ההכנסה ברוטו של הנישום (כהגדרתה בפקודה) לאחר שמופחתים ממנה הניכויים (ההוצאות) המותרות בניכוי, ומקוזזים ממנה הפסדים.

ואולם בשלב חישוב המס (שהוא השלב העוקב לשלב חישוב ההכנסה החייבת) מנוכה מהסכום התיאורטי לתשלום המוגדר.

להמשך קריאה

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

כללי

דיני המס נועדו להגשים את תכלית החקיקה שבבסיסם; ומטבע הדברים תכליות אלו משתנות ממדינה למדינה. נטל המס הנגזר מעסקה ספציפית במדינה מסויימת עשוי אפוא להתחייב בתשלומי מס גבוהים משמעותית מאשר במדינה אחרת, ונישום המסוגל "להטות" את מיקום העסקה (לרבות את מיקום תושבות מבצעה) או חלקה ובפרט.

להמשך קריאה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד – מס הכנסה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד -  מס הכנסה 

הכנסה מדמי שכירות היא אחד ממקורות ההכנסה הנפוצים ביותר מתוך ספקטרום ההכנסות הפאסיביות המתקבלות בידי יחידים וחברות.

המחוקק מצא לנכון לעודד סוג ספציפי של השקעות בהקשר זה – לצורך הרחבת היצע הדירות להשכרה למגורים, ובעבור זאת מציע לבעלי דירות בהתקיים תנאים מסויימים.

להמשך קריאה

הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

כללי

מן הידוע הוא כי חוקי המס נחקקו ונחקקים גם לשם הגשמתן של תכליות סוציו-דמוגרפיות. דוגמא ליעד מרכזי כזה היא רצון המדינה להשיב לציון את יהודי התפוצות. בהיבט המיסויי, לשם הגשמת התכלית פורסם ביום 16 בספטמבר 2008 תיקון 168 לפקודה.

להמשך קריאה

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

כללי

חלוקת הדיבידנד – המייצג תנובת השקעתם של בעלי המניות – היא פעולה כלכלית נפוצה וחשובה שיש לה השלכה מהותית על מגוון המשתמשים בדוחות הכספיים. חשיבות זו הניבה התייחסות מקיפה לנושא מצד חוק החברות והפסיקה שנגזרת ממנו לעניין הכללים שבמהות ובצורה המגדירים דיבידנד והמבחנים הנדרשים.

להמשך קריאה

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי מותר ניכוי בגין פחת של בניין שבבעלות נישום והמשמש לייצור הכנסתו. הפחת מחושב על פי השיעורים שבתקנות - בהתאם לסוג המבנה -  ומתבסס על המחיר המקורי שעלה המבנה לנישום. לצורך החישוב, קובע הסעיף כי.

להמשך קריאה

קביעת מקור ההכנסה בחברת אחזקות לאור פסק דין "נכסי כהנים"

קביעת מקור ההכנסה בחברת אחזקות לאור פסק דין "נכסי כהנים"

מקור הכנסתן של חברות שעסקן הוא אחזקת חברות עשוי להיות לא בהיר. לעתים פעילותן האקטיבית של חברות האחזקה לצורך פיתוח החברות המוחזקות היא מעטה, ולא מתקיימים המבחנים המהותיים שבפסיקה להכרה בהכנסה הנצמחת בחברת האחזקות כהכנסה מעסק. מאידך.

להמשך קריאה

איתור עוסק מורשה

איתור עוסק מורשה 

בהמשך למאמר המפרט את כל ההיבטים של עוסק מורשה ( לחץ כאן לכניסה למאמר )  ישנם מקרים בהם יש צורך לאתר עוסק מורשה על מנת לקבל פרטים על עוסק המורשה  יש צורך מספר תיק עוסק מורשה במע'מ/תיק ניכויים לחיפוש עוסק מורשה לחץ על הקישור המצורף  -.
להמשך קריאה
עמוד 2 מתוך 212