IFRS

IFRS for SMEs – תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

IFRS for SMEs - תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

צירופי עסקים – דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים IFRS

חברה בת היא ישות הנשלטת על ידי חברה-אם. ההנחה היא כי שליטה מתקיימת כאשר האם מחזיקה ביותר מ-50% מכח ההצבעה בישות; הנחה זו יכולה להיות מופרכת אם ישנן ראיות.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – נכסים בלתי מוחשיים

IFRS for SMEs - נכסים בלתי מוחשיים

כללי

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים בני זיהוי אשר אין להם מהות פיזית. קריטריון הזיהוי מתקיים כאשר הנכס ניתן להפרדה מהישות (ניתן למכירה, העברה, השכרה וכיו"ב) או בשעה שהוא נובע מזכות חוזית או חוקית.

קריטריון ההכרה

 

עלות שנוצרה לשם.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs -רכוש קבוע

IFRS for SMEs -רכוש קבוע

כללי

 רכוש קבוע, מתקנים וציוד משמשים כמעט כל עסק לצורך פעילותו. החשבונאות מציגה עקרונות ברורים להצגת פריטי רכוש קבוע והגילויים הנדרשים בגינם, וגם בנוגע למדידתם – במועד ההכרה הראשונית בהם ובתקופות עוקבות.

הטיפול בפריטי רכוש קבוע על פי התקינה הבינלאומית לעסקים קטנים ובינוניים הנמדדים.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – אירועים לאחר תאריך המאזן

IFRS for SMEs - אירועים לאחר תאריך המאזן

הנחיות התקן הבינלאומי החדש בנוגע לאירועים לאחר תאריך המאזן אינן משנות את עיקר ההוראות שבתקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ואלו אשר בתקן חשבונאות בינלאומי מס' 10. להלן נביא את עיקר ההגדרות:

אירועים לאחר תאריך תום תקופת הדיווח עשויים להיות משני סוגים:

IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

על פי התקן, מהווים הביאורים לדוחות הכספיים חלק אינטגרלי מהם. מידע המוצג בדוח על מצבה הכספי של ישות, בדוח על הרווח הכולל שלה, בדוח על השינויים בהון העצמי ובדוח על תזרימי המזומנים מכיל הפניות לביאורים הרלוונטיים כאשר הדבר אפשרי ונחוץ.

הביאורים מספקים מידע נוסף לזה.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

 IFRS for SMEs - שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

ifrs for smes - במאמר זה נדון בעקרונות הכלליים לטיפול החשבונאי בעסקאות, ובסוגיות של שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקון מצגים שגויים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות.

ההיררכיה החשבונאית על פי IFRS for SMEs 

כאשר ה IFRS for SMEs מתייחס.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs, הדוחות הכספיים – דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים

IFRS for SMEs - דוח על השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים

IFRS for SMEs, במאמר זה נתמקד בשני דוחות נוספים, ובכך נסיים הדיון הראשוני במערכת הדוחות הכספיים על פי התקן: דוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים. יש לשים לב שההבדלים לעניין דוחות אלו בין התקינה הישראלית לבין התקינה הבינלאומית אינם.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

 IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

בהקשר הרחב, מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע כספי שישמש לקבלת החלטות כלכליות. קיימים שינויים מסויימים במבנה הדוחות ובפריטים המופיעים בהם, בהשוואה למצב הקיים בתקינה הישראלית. נסקור את מרכיבי הדוחות במסגרת שני מאמרים.

הדוחות הכספיים

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – המסגרת המושגית

 IFRS for SMEs - המסגרת המושגית

הקונספט לפיו נקבעים כללי הדיווח תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מושתת על המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם שבתקינה הבינלאומית המלאה, אך תוך שינויים המתחייבים מהיקף הפעילות וגבולות האחריות המצומצמים יחסית של ישויות אלו, וכן בהתחשב במשאביה המוגבלים של פונקציית הדיווח הפיננסי.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – מבוא ותחולה

הרקע ליצירת תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לחברות קטנות

תקני החשבונאות מהווים את מערכת החוקים והכללים לפיהם מבוצעים רישומים חשבונאיים ונערכים דוחות כספיים. תקנים אלו עשויים להשתנות ממדינה אחת לרעותה, כאשר הסמכות החוקית לאכוף יישום שיטות מסויימות על פני אחרות נתונות בידי ריבון המדינה. כפועל יוצא, במהלך.

להמשך קריאה
עמוד 2 מתוך 3123