IFRS

בשבחה של ההזדמנות לדיאלקטיקה, IFRS

השבחה של ההזדמנות לדיאלקטיקה 

גורמים פסיכולוגיים הניעו ומניעים את גלגלי הכלכלה בכלל ואת גלגלי התשקיף הכלכלי שמתיימרת להציג החשבונאות בפרט. חשוב, אפוא, לצפות בהקדם גורמים לא רציונאליים שעלולים להוביל לרתיעה משינויים חשבונאיים, ואשר עשויים לעכב מהבחינה המהותית את ניצול ההזדמנות שנוצרה עם אימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות. הפתרון.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – מכשירים פיננסיים בסיסיים

IFRS for SMEs - מכשירים פיננסיים בסיסיים

כללי

מכשיר פיננסי הוא חוזה היוצר נכס פיננסי של ישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת. המכשיר הפיננסי מוכר בדוחותיה הכספיים של ישות, כאשר היא הופכת להיות צד לזכויות ולחובות המוקנות במסגרת החוזה.

הדרישות הנוגעות לטיפול חשבונאי במכשירים פיננסיים בתקן ה.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – נכסים לא פיננסיים – מלאי ונדל"ן להשקעה

IFRS for SMEs - נכסים לא פיננסיים – מלאי ונדל"ן להשקעה

נכס מוגדר כמשאב הנשלט על ידי ישות כפועל יוצא מאירועי עבר, אשר צפויות לנבוע ממנו הטבות כלכליות לישות.

התחייבות מייצגת את ערכה של מחוייבות של הישות הנגזרת מאירוע בעבר, אשר יישובה כרוך ביציאה צפויה של משאבים כלכליים מהישות.

ההכרה בנכס.

להמשך קריאה
עמוד 3 מתוך 3123