מאמרים

IFRS for SMEs – אירועים לאחר תאריך המאזן

IFRS for SMEs - אירועים לאחר תאריך המאזן

הנחיות התקן הבינלאומי החדש בנוגע לאירועים לאחר תאריך המאזן אינן משנות את עיקר ההוראות שבתקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ואלו אשר בתקן חשבונאות בינלאומי מס' 10. להלן נביא את עיקר ההגדרות:

אירועים לאחר תאריך תום תקופת הדיווח עשויים להיות משני סוגים:

IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

IFRS for SMEs -ביאורים לדוחות הכספיים

על פי התקן, מהווים הביאורים לדוחות הכספיים חלק אינטגרלי מהם. מידע המוצג בדוח על מצבה הכספי של ישות, בדוח על הרווח הכולל שלה, בדוח על השינויים בהון העצמי ובדוח על תזרימי המזומנים מכיל הפניות לביאורים הרלוונטיים כאשר הדבר אפשרי ונחוץ.

הביאורים מספקים מידע נוסף לזה.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

 IFRS for SMEs - שינוי באומדנים חשבונאיים, מדיניות חשבונאית וטעויות בדוחות הכספיים

ifrs for smes - במאמר זה נדון בעקרונות הכלליים לטיפול החשבונאי בעסקאות, ובסוגיות של שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקון מצגים שגויים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות.

ההיררכיה החשבונאית על פי IFRS for SMEs 

כאשר ה IFRS for SMEs מתייחס.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs, הדוחות הכספיים – דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים

IFRS for SMEs - דוח על השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים

IFRS for SMEs, במאמר זה נתמקד בשני דוחות נוספים, ובכך נסיים הדיון הראשוני במערכת הדוחות הכספיים על פי התקן: דוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים. יש לשים לב שההבדלים לעניין דוחות אלו בין התקינה הישראלית לבין התקינה הבינלאומית אינם.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

 IFRS for SMEs – דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל

בהקשר הרחב, מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע כספי שישמש לקבלת החלטות כלכליות. קיימים שינויים מסויימים במבנה הדוחות ובפריטים המופיעים בהם, בהשוואה למצב הקיים בתקינה הישראלית. נסקור את מרכיבי הדוחות במסגרת שני מאמרים.

הדוחות הכספיים

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – המסגרת המושגית

 IFRS for SMEs - המסגרת המושגית

הקונספט לפיו נקבעים כללי הדיווח תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מושתת על המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם שבתקינה הבינלאומית המלאה, אך תוך שינויים המתחייבים מהיקף הפעילות וגבולות האחריות המצומצמים יחסית של ישויות אלו, וכן בהתחשב במשאביה המוגבלים של פונקציית הדיווח הפיננסי.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – מבוא ותחולה

הרקע ליצירת תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לחברות קטנות

תקני החשבונאות מהווים את מערכת החוקים והכללים לפיהם מבוצעים רישומים חשבונאיים ונערכים דוחות כספיים. תקנים אלו עשויים להשתנות ממדינה אחת לרעותה, כאשר הסמכות החוקית לאכוף יישום שיטות מסויימות על פני אחרות נתונות בידי ריבון המדינה. כפועל יוצא, במהלך.

להמשך קריאה

קביעת מקור ההכנסה בחברת אחזקות לאור פסק דין "נכסי כהנים"

קביעת מקור ההכנסה בחברת אחזקות לאור פסק דין "נכסי כהנים"

מקור הכנסתן של חברות שעסקן הוא אחזקת חברות עשוי להיות לא בהיר. לעתים פעילותן האקטיבית של חברות האחזקה לצורך פיתוח החברות המוחזקות היא מעטה, ולא מתקיימים המבחנים המהותיים שבפסיקה להכרה בהכנסה הנצמחת בחברת האחזקות כהכנסה מעסק. מאידך.

להמשך קריאה

בשבחה של ההזדמנות לדיאלקטיקה, IFRS

השבחה של ההזדמנות לדיאלקטיקה 

גורמים פסיכולוגיים הניעו ומניעים את גלגלי הכלכלה בכלל ואת גלגלי התשקיף הכלכלי שמתיימרת להציג החשבונאות בפרט. חשוב, אפוא, לצפות בהקדם גורמים לא רציונאליים שעלולים להוביל לרתיעה משינויים חשבונאיים, ואשר עשויים לעכב מהבחינה המהותית את ניצול ההזדמנות שנוצרה עם אימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות. הפתרון.

להמשך קריאה

ראיית חשבון

משרד רואי חשבון  גיתית קפלן מספק מגוון שירותי ראיית חשבון המאפשרים ללקוחות שקט נפשי מול המוסדות מהלך  המאפשר ללקוחות לפתח ולקדם את העסק.

צוות המשרד מכסה את מגוון התחומים של ראיית חשבון ונותן מעטפת מלאה של שירותים הדרושים להצלחה העסק.

אנחנו מאמינים שלרואה החשבון יש חשיבות קריטית להצלחה של תהליך העיסקי החל משלב ההקמה,.

להמשך קריאה
עמוד 10 מתוך 11« להתחלה...7891011