מאמרים

IFRS for SMEs – ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

IFRS for SMEs - ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

נכסים כפופים לבחינה בדבר ירידת ערך בהתאם לקריטריונים אשר יוצגו להלן, למעט החריגים הבאים המטופלים ספציפית בחלקים אחרים של התקן המתייחסים אליהם:

  • נכסי מסים נדחים.
  • נכסי הטבות עובדים.
  • נכסים פיננסיים.
  • נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן.
  • נכסים ביולוגיים הנמדדים בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.
להמשך קריאה

IFRS for SMEs – הפרשות והתחייבויות תלויות

  IFRS for SMEs - הפרשות והתחייבויות תלויות

 מדידה במועד ההכרה הראשונית

הפרשה תוכר בדוחות הכספיים רק כאשר:

  • לישות מחויבות בהווה למסור משאבים כלכליים כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר.
  • צפוי שהישות תדרש למסור את המשאבים הכלכליים במהלך יישוב המחויבות.
  • גובה המחויבות ניתן לאמידה מהימנה.

ההפרשה בדוח הכספי אמורה לייצג את הקירוב הטוב ביותר לסכום שנדרש.

להמשך קריאה

IFRS – הטבות לעובדים

IFRS -  הטבות לעובדים

 הטבות לעובדים מוגדרות ככל התשלומים וטובות ההנאה הניתנים על ידי ישות לעובדיה בתמורה לשירותי העבודה המסופקים לה על ידם. הטבות אלו ניתנות לחלוקה ל-3 סוגים:

 (1)     תשלומים הקשורים למשכורות השוטפות, כדוגמת שכר, השתתפות ברווחים, בונוסים, תשלומים מבוססי מניות וכיוצא בזאת.

(2)     הטבות הכרוכות בסיום העסקה,.

להמשך קריאה

תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות: IFRS for SMEs

תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות - IFRS

מסים על ההכנסה

במסגרת הדוחות הכספיים יש להעניק ביטוי להשפעת המסים על ההכנסה על מצבה הכספי של חברה ועל תוצאות פעילויותיה. התקן IFRS for SMEs מתייחס לסוגיות השונות הקשורות להשפעת המסים על ההכנסה על הדוחות הכספיים באופן שאיננו.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – חכירות

IFRS for SMEs - חכירות 

 מהות עסקת חכירה

 חכירה מוגדרת כהסכם אשר במסגרתו מעביר חוכר למחכיר את הזכות לשימוש בנכס למשך תקופה מוסכמת, וזאת בתמורה לתשלום או לסדרת תשלומים עתית.

סוגי חכירות

במועד ההסכם, מסווגת החכירה כחכירה פיננסית אם היא מעבירה לחוכר באופן מהותי את כל.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

IFRS for SMEs - תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

צירופי עסקים – מבוא והגדרות IFRS

 צירוף עסקים הוא תהליך ההאחדה של ישויות נפרדות או עסקים נפרדים לישות כלכלית אחת, בדרך כלל בדרך של רכישה (Acquisition). הטיפול החשבונאי בצירוף עסקים הוא מורכב יחסית, שכן הוא דורש.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

IFRS for SMEs - תקן הדיווח הכספי הבינ"ל לחברות קטנות

צירופי עסקים – דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים IFRS

חברה בת היא ישות הנשלטת על ידי חברה-אם. ההנחה היא כי שליטה מתקיימת כאשר האם מחזיקה ביותר מ-50% מכח ההצבעה בישות; הנחה זו יכולה להיות מופרכת אם ישנן ראיות.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

כל עוסק, קטן כגדול, מחויב בניהול ספרי חשבונות אשר מהווים את בסיס המידע לדיווח לרשויות המס ולבעלי עניין אחרים.

בסדרת מאמרים נסקור בקצרה את עיקר החובות הנוגעות לניהול הספרים על ידי סוגים שונים של עסקים ובכפוף לאופי פעילות העסק ונפחי פעילותו.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים שהם בעלי מקצועות חופשיים

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים  שהם בעלי מקצועות חופשיים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על בעלי מקצועות חופשיים לנהל. חשוב לציין שרשימת "בעלי המקצועות החופשיים" הנה רשימה סגורה, אם כי חלק מהמקצועות המוגדרים בה עשויים להיות נתונים לפרשנות.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על יצרנים לנהל. בשל מורכבות עסקי היצרנים ומחזור העסקים הגדול בו מתאפיינים עסקי ייצור בדרך כלל, דרישות ניהול הספרים הנובעות מעיסוקם הן בדרך כלל מקיפות.

להמשך קריאה
עמוד 7 מתוך 11« להתחלה...56789...לסוף »