מאמרים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

צרכני המידע המופק על ידי המערכת החשבונאית בארגון ניתנים לחלוקה דיכוטומית לשתי קבוצות עיקריות:

  1. משתמשים חיצוניים.
  2. משתמשים פנימיים.

המשתמשים החיצוניים הם כאלו המוצאים עניין ותועלת בנתונים החשבונאיים, אך אינם מהווים חלק ממנגנון פעולתה של החברה. בין המשתמשים החיצוניים ניתן לכלול.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

קבלת החלטות השקעה, הערכת המצב הכספי והביצועים, חיזוי הכנסות והוצאות לתקופות עתידיות - הן מהלך שקשה לבצע באופן יעיל ללא תשתית מידע נרחבת החיונית לקבלת החלטות כלכליות. בחברות סטארט-אפ שהינן דינמיות מטבען, ואשר חלק המשקיעים בהן עשוי להיות ניכר - הספקת מידע כאמור עשויה להיות בעלת חשיבות יתירה.

בסדרת.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

 

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים 

במאמר זה נסקור בקצרה את אופן ההכרה בהכנסה לגבי סוגים ספציפיים של שירותים אליהם מתייחסים בנפרד במסגרת הנספח לתקן 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

עמלת התקנת מוצרים

התקן קובע כי עמלת התקנה תוכר כהכנסה בהתאם לשלב ההשלמה של ההתקנה – מה.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

 

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים 

במאמרים קודמים התווינו את "כללי המסגרת" להכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים, לאור הנחיות תקן חשבונאות מס' 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. מאמר זה יפרט שלוש דוגמאות ספציפיות לעסקאות כאלו ואת אופן ההכרה בהכנסה בגינן, על פי התקן.

עסקה למתן.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים ( מאמר המשך… )

הכרה  בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

במאמר קודם הסברנו את הצורך ברישום הכנסה על בסיס צבירה, והגדרנו את הקריטריונים העיקריים אשר קיומם נדרש לצורך ההכרה בה, לאור הנחיות תקן חשבונאות מס' 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

במאמר זה נתמקד במישור הפרקטי של ההכרה בהכנסה, ונעסוק באופן הכרתן ומדידתן.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

מאמר ראשון בסדרה

 הכרה בהכנסה היא אחד הנושאים החשבונאיים המשמעותיים ביותר בחשבונאות הפיננסית. שורש הפרובלמאטיות הנעוץ בסוגיות כולן הוא בבסיס הצבירה עליו מבוססת החשבונאות מלכתחילה.

בסיס הצבירה נועד להגשים את מטרת החשבונאות בכללותה: ליצור תמונת מצב מדויקת ככל הניתן של מצבה העסקי של הישות ותוצאות פעילותה. דוחות.

להמשך קריאה

הבסיס החוקי לפעולת רואה החשבון ותיחום אחריותו

הבסיס החוקי לפעולת רואה החשבון ותיחום אחריותו

על פי נוסח מכתב ההתקשרות לביקורת

שואל לקוח חדש שפנה אל משרדנו, עת קיבל לידיו את מכתב ההתקשרות לביצוע עבודת הביקורת: "מדוע אחריותו של רואה החשבון שהוא בעל הגישה לכל המידע המשמעותי.

להמשך קריאה

תאריך הדוח הכספי

תאריך הדוח הכספי

תאריך הדוח הכספי - חומה בצורה? דיון לאור תקן ביקורת 100

תאריך הדוחות הכספיים הוא המועד הקריטי שאליו מתנקז המידע בדבר מצבה הכספי של ישות, תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה, הכלולים בדוחות. מאליו יובן כי המידע שנתקבל אצל המבקר המתייחס לאירועים כלכליים שהתרחשו בישות עד.

להמשך קריאה

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי מותר ניכוי בגין פחת של בניין שבבעלות נישום והמשמש לייצור הכנסתו. הפחת מחושב על פי השיעורים שבתקנות - בהתאם לסוג המבנה -  ומתבסס על המחיר המקורי שעלה המבנה לנישום. לצורך החישוב, קובע הסעיף כי.

להמשך קריאה

הגדרת נכס בלתי מוחשי

הגדרת נכס בלתי מוחשי

לאור תקן 30 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תקן חשבונאות מס' 30 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, מחודש מרס 2007, המתבסס על תקן החשבונאות הבינלאומי מס' 38 בדבר נכסים לא מוחשיים, מגדיר נכס בלתי מוחשי כ"נכס לא כספי, ניתן לזיהוי, חסר מהות פיזית". הנקודה.

להמשך קריאה
עמוד 5 מתוך 11« להתחלה...34567...10...לסוף »