מאמרים

נקודות זיכוי אישיות

נקודות זיכוי אישיות

כללי

נישום מחוייב במס לפי השיעורים שנקבעו בחקיקה, המוטלים על הכנסתו החייבת. בתיאור גס, ההכנסה החייבת היא ההכנסה ברוטו של הנישום (כהגדרתה בפקודה) לאחר שמופחתים ממנה הניכויים (ההוצאות) המותרות בניכוי, ומקוזזים ממנה הפסדים.

ואולם בשלב חישוב המס (שהוא השלב העוקב לשלב חישוב ההכנסה החייבת) מנוכה מהסכום התיאורטי לתשלום המוגדר.

להמשך קריאה

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

כללי

דיני המס נועדו להגשים את תכלית החקיקה שבבסיסם; ומטבע הדברים תכליות אלו משתנות ממדינה למדינה. נטל המס הנגזר מעסקה ספציפית במדינה מסויימת עשוי אפוא להתחייב בתשלומי מס גבוהים משמעותית מאשר במדינה אחרת, ונישום המסוגל "להטות" את מיקום העסקה (לרבות את מיקום תושבות מבצעה) או חלקה ובפרט.

להמשך קריאה

דמי לידה ביטוח לאומי

דמי לידה  -ביטוח לאומי

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו אין היא עובדת בשל ההיריון והלידה. מאמר זה יסקור את ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי לעניין האוכלוסיה המבוטחת ותנאי הזכאות.

המבוטחים בביטוח דמי לידה

  1. עובדת שכירה.
להמשך קריאה

המוסד לביטוח לאומי – ביטוח פגיעה בעבודה

המוסד לביטוח לאומי - ביטוח פגיעה בעבודה

המוסד לביטוח לאומי מעניק בהתקיים תנאים מסויימים ביטוח לעמיתיו בגין מקרים של פגיעה בעבודה. דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ועקב כך הוא אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. במאמר זה נציג את האוכלוסיה.

להמשך קריאה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד – מס הכנסה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד -  מס הכנסה 

הכנסה מדמי שכירות היא אחד ממקורות ההכנסה הנפוצים ביותר מתוך ספקטרום ההכנסות הפאסיביות המתקבלות בידי יחידים וחברות.

המחוקק מצא לנכון לעודד סוג ספציפי של השקעות בהקשר זה – לצורך הרחבת היצע הדירות להשכרה למגורים, ובעבור זאת מציע לבעלי דירות בהתקיים תנאים מסויימים.

להמשך קריאה

ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

ביקורת עסקאות עם צדדים קשורים

עסקאות רבות עם צדדים קשורים מבוצעות במהלך העסקים הרגיל של ישות. במקרים כאלו, אותן עסקאות עשויות לשאת סיכון בדבר אי נאותות הנתונים בדוחות, אשר איננו גבוה מהותית מעסקאות דומות המבוצעות עם צדדים שאינם קשורים.

יחד עם זאת, המסגרת שבתחומיה מתקיימים יחסים ועסקאות בין צדדים קשורים עשויה,.

להמשך קריאה

הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

אחריות רואה החשבון המבקר כלפי המסתמכים על הדוחות הכספיים אשר בוקרו על ידו, היא תנאי חשוב להסתמכות צדדים שלישיים עליהם. אותה אחריות הרובצת לפתחו של המבקר מגדילה את הסיכויים לביצוע עבודת ביקורת משמעותית וזאת, בעת שהיא קושרת בין האינטרס של המבקר להמנע מהסתבכות.

להמשך קריאה

אחריות המבקר ומיסטיקה של שווי הוגן

 אחריות המבקר ומיסטיקה של שווי הוגן

האלטרנטיבה ולעתים החובה על פי כללי החשבונאות, להציג נכסים בשוויים ההוגן או גילויים בגין שווי הוגן זה, דורשת לעתים גם מדידת שוויים ההוגן של נכסים אשר אינם נסחרים בשווקים פעילים ונזילים. פעולת מדידה זו הנה מורכבת ורגישה להטיות ולפיכך מהווה פתח לויכוח עז הניטש תדיר.

להמשך קריאה

הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הרפורמה בהקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

כללי

מן הידוע הוא כי חוקי המס נחקקו ונחקקים גם לשם הגשמתן של תכליות סוציו-דמוגרפיות. דוגמא ליעד מרכזי כזה היא רצון המדינה להשיב לציון את יהודי התפוצות. בהיבט המיסויי, לשם הגשמת התכלית פורסם ביום 16 בספטמבר 2008 תיקון 168 לפקודה.

להמשך קריאה

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

כללי

חלוקת הדיבידנד – המייצג תנובת השקעתם של בעלי המניות – היא פעולה כלכלית נפוצה וחשובה שיש לה השלכה מהותית על מגוון המשתמשים בדוחות הכספיים. חשיבות זו הניבה התייחסות מקיפה לנושא מצד חוק החברות והפסיקה שנגזרת ממנו לעניין הכללים שבמהות ובצורה המגדירים דיבידנד והמבחנים הנדרשים.

להמשך קריאה
עמוד 3 מתוך 1112345...10...לסוף »
Content | Menu | Access panel