מאמרים

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

על פי הדין הישראלי, תשלומים המשתלמים לעובד כמשכורת חייבים בניכוי מס במקור. המשמעות היא שהמעביד מחוייב להפחית את המס מסכום השכר המגיע לעובד ולהעבירו במישרין לרשות המסים. כללי ניכוי המס במקור שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובתקנות עשויים לגרום למצב לפיו המס הכולל המנוכה מנישום בשנת מס מסויימת.

להמשך קריאה

הון סיכון

הון סיכון 

הון סיכון הוא סוג של הון עצמי המסופק לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה בשלב מוקדם של חייהן, וזאת במטרה להפיק רווחים בדרך של מימוש ההשקעה לאחר מהלך של צמיחה והשבחת ערכה. השקעות הון סיכון מבוצעות בדרך כלל בתמורה למניותיה של החברה בה מבוצעת ההשקעה. קרנות הון.

להמשך קריאה

בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה - הגדרה 

הרעיון הניצב מאחורי המונח "בעל שליטה" בחברה ברור, לכאורה, ברמה האינטואיטיבית: מדובר באדם אשר שולט בחברה ואשר לו היכולת לנתב את פעילותה. יחד עם זאת, מתברר כי הקריטריונים להגדרת בעל שליטה בחברה משתנים כתלות בהתאם לתחום הרלוונטי במסגרתו מבוצעת בחינת ההגדרה. להלן נעמוד על הגדרות המונח על.
להמשך קריאה

ביטוח לאומי – פריסת בונוס בשכר

ביטוח לאומי - פריסת בונוס בשכר

שכרם של עובדים רבים מורכב מתשלומים שהנם קבועים או ניתנים לקביעה על בסיס שוטף (כגון שכר חודשי רגיל ותשלומים חודשיים אחרים) ומתשלומים נוספים המועברים לעובד באופן תקופתי על בסיס משתנה, כגון בונוסים ומענקי השתתפות ברווחי המעביד.

על פי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום.

להמשך קריאה

הגדרת בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בידי יחיד

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד

בהיבט בעלי מניות שהנם יחידים, עמידה בהגדרת בעל מניות מהותי משפיעה על שיעור המס שיחול על הנישום שכן ככלל, שיעור המס שחל על דיבידנד בידי יחידים על פי הפקודה הנו 25%, אך הוא צומח ל-30% בעת שחלה עמידה של אותו יחיד בהגדרת בעל מניות.

להמשך קריאה

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

על גופים מסויימים וסוגי עוסקים מסוימים חלה החובה לנכות מס במקור מתשלומים שונים המבוצעים על ידם. מטרת מאמר זה לדון במקור החוקי לחובה זו ובהשלכותיה במקרה הספציפי של שירותים ונכסים. חובת ניכוי מס במקור מתשלומים אחרים יידונו במאמרים נפרדים.

מקורן החוקי.

להמשך קריאה

מס הכנסה – ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

מס הכנסה - ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

בתקנות אלה:

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין.

להמשך קריאה

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

עסקים רבים מופעלים או פועלים מדירת מגורים. במקרים אלו, ניתן לשייך חלק מההוצאות בגין דירת המגורים לסל ההוצאות ההכרחיות להפקת הכנסה, ולפיכך בראייה כלכלית ראוי להתירן בניכוי מההכנסה החייבת.

מסיבה זו, רשות המסים מתירה בניכוי מההכנסה החייבת את החלק היחסי המשוייך לעסק.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

במאמר זה נתאר את נקודות הזיכוי אשר להם זכאים בוגרי לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע.

נקודות זיכוי לבוגרי לימודים אקדמיים

סעיף 40ג לפקודה קובע כי יחיד אשר סיים חובות לימודיו לתואר ראשון או שני החל מיום 1 בינואר 2005, זכאי לקבל נקודות זיכוי.

להמשך קריאה
עמוד 2 מתוך 1112345...10...לסוף »