מאמרים

השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ – קביעת מטבע הפעילות

השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

 

קביעת מטבע הפעילות בהקשר לשינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

תקן 13 המתוקן מתבסס על תקן החשבונאות הבינלאומי מס' 21, העוסק בהשפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. אחת משתי הסוגיות המרכזיות בתקן, שבה נתמקד הפעם, היא קביעת מטבע הפעילות.

להמשך קריאה

תקן 16 – נדל"ן להשקעה

מלכודת השווי ההוגן של תקן 16 – נדל"ן להשקעה

פרסום ותחולה

בשנת 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן החשבונאות מס' 16 בדבר נדל"ן להשקעה, המבוסס על תקן החשבונאות הבינלאומי מס' 40 באותו נושא. חשוב להדגיש, כי התקן עוסק אך ורק בנדל"ן המוחזק על מנת להניב הכנסות שכירות, או לשם.

להמשך קריאה

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

 

במאמר קודם סקרנו את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי האבטלה.

במאמר זה נרחיב את היריעה ונסקור זכויות מיוחדות לאוכלוסיות ספציפיות בהקשר לדמי האבטלה.

חשוב לציין כי ההגדרות והתנאים אשר יובאו במסמך זה מנוסחים באופן כללי.

להמשך קריאה

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

מאמר ראשון בסדרה

המוסד לביטוח לאומי מעניק בהתקיים תנאים מסויימים דמי אבטלה למבוטחיו. ככלל, המדובר בתשלומים המשתלמים לאדם שהנו מובטל שלא מרצונו, כאמצעי מחייה עד לקליטה מחודשת בשוק העבודה. במסמך להלן נסקור את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי.

להמשך קריאה

חוק הביטוח הלאומי – עצמאי שאיננו עומד בהגדרה

הביטוח הלאומי -  עצמאי שאיננו עומד בהגדרה

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי שהכנסתו החודשית.
להמשך קריאה

ביטוח הלאומי – הגדרת עובד עצמאי

ביטוח הלאומי - הגדרת עובד עצמאי

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי.
להמשך קריאה

IFRS for SMEs – סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

IFRS for SMEs - סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

פרק 12 לתקן ה IFRS for SMEs

 כל המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים (ראה מאמר בנושא) נמדדים בשוויים ההוגן, הן במועד ההכרה הראשונית והן בתקופות מדידה עוקבות.

במקרים שבהם לא ניתן לאמוד מהימנה שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים, הישות תמדוד את המכשיר הפיננסי בשוויו.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

IFRS for SMEs - ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

נכסים כפופים לבחינה בדבר ירידת ערך בהתאם לקריטריונים אשר יוצגו להלן, למעט החריגים הבאים המטופלים ספציפית בחלקים אחרים של התקן המתייחסים אליהם:

  • נכסי מסים נדחים.
  • נכסי הטבות עובדים.
  • נכסים פיננסיים.
  • נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן.
  • נכסים ביולוגיים הנמדדים בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.

ירידת.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – מכשירים פיננסיים בסיסיים

IFRS for SMEs - מכשירים פיננסיים בסיסיים

 כללי

 מכשיר פיננסי הוא חוזה היוצר נכס פיננסי של ישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת. המכשיר הפיננסי מוכר בדוחותיה הכספיים של ישות, כאשר היא הופכת להיות צד לזכויות ולחובות המוקנות במסגרת החוזה.

 הדרישות הנוגעות לטיפול חשבונאי במכשירים פיננסיים בתקן ה IFRS.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

IFRS for SMEs - סוגיות נוספות במכשירים פיננסיים

 פרק 12 לתקן ה IFRS for SMEs

 כל המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים (ראה מאמר 11#) נמדדים בשוויים ההוגן, הן במועד ההכרה הראשונית והן בתקופות מדידה עוקבות.

 במקרים שבהם לא ניתן לאמוד מהימנה שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים שאינם בסיסיים, הישות תמדוד את המכשיר הפיננסי.

להמשך קריאה
עמוד 6 מתוך 11« להתחלה...45678...לסוף »