תגית: מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס הכנסה 2013

        מדרגות מס הן שיעורי מס ההכנסה על פי רמות ההכנסה השונות, המוגדרים בפקודת מס הכנסה. בישראל המס הוא פרוגרסיבי, כלומר גדל עם עליית ההכנסה, ומכאן שבמדרגת הכנסה גבוהה יותר שיעור המס יהיה גבוה יותר. לכן עלייה בהכנסה תגדיל לא רק את סכום המס, אלא גם את שיעור המס המוטל.
להמשך קריאה

פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל.

להמשך קריאה

הגדרת בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בידי יחיד

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד

בהיבט בעלי מניות שהנם יחידים, עמידה בהגדרת בעל מניות מהותי משפיעה על שיעור המס שיחול על הנישום שכן ככלל, שיעור המס שחל על דיבידנד בידי יחידים על פי הפקודה הנו 25%, אך הוא צומח ל-30% בעת שחלה עמידה של אותו יחיד בהגדרת בעל מניות.

להמשך קריאה

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

חובת ניכוי מס במקור בגין שירותים או נכסים

על גופים מסויימים וסוגי עוסקים מסוימים חלה החובה לנכות מס במקור מתשלומים שונים המבוצעים על ידם. מטרת מאמר זה לדון במקור החוקי לחובה זו ובהשלכותיה במקרה הספציפי של שירותים ונכסים. חובת ניכוי מס במקור מתשלומים אחרים יידונו במאמרים נפרדים.

מקורן החוקי.

להמשך קריאה

מס הכנסה – ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

מס הכנסה - ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

בתקנות אלה:

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי אישיות

נקודות זיכוי אישיות

כללי

נישום מחוייב במס לפי השיעורים שנקבעו בחקיקה, המוטלים על הכנסתו החייבת. בתיאור גס, ההכנסה החייבת היא ההכנסה ברוטו של הנישום (כהגדרתה בפקודה) לאחר שמופחתים ממנה הניכויים (ההוצאות) המותרות בניכוי, ומקוזזים ממנה הפסדים.

ואולם בשלב חישוב המס (שהוא השלב העוקב לשלב חישוב ההכנסה החייבת) מנוכה מהסכום התיאורטי לתשלום המוגדר.

להמשך קריאה

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

כללי

דיני המס נועדו להגשים את תכלית החקיקה שבבסיסם; ומטבע הדברים תכליות אלו משתנות ממדינה למדינה. נטל המס הנגזר מעסקה ספציפית במדינה מסויימת עשוי אפוא להתחייב בתשלומי מס גבוהים משמעותית מאשר במדינה אחרת, ונישום המסוגל "להטות" את מיקום העסקה (לרבות את מיקום תושבות מבצעה) או חלקה ובפרט.

להמשך קריאה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד – מס הכנסה

השכרת דירה למגורים על ידי יחיד -  מס הכנסה 

הכנסה מדמי שכירות היא אחד ממקורות ההכנסה הנפוצים ביותר מתוך ספקטרום ההכנסות הפאסיביות המתקבלות בידי יחידים וחברות.

המחוקק מצא לנכון לעודד סוג ספציפי של השקעות בהקשר זה – לצורך הרחבת היצע הדירות להשכרה למגורים, ובעבור זאת מציע לבעלי דירות בהתקיים תנאים מסויימים.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212