תגית: נדל"ן

פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

עסקים רבים מופעלים או פועלים מדירת מגורים. במקרים אלו, ניתן לשייך חלק מההוצאות בגין דירת המגורים לסל ההוצאות ההכרחיות להפקת הכנסה, ולפיכך בראייה כלכלית ראוי להתירן בניכוי מההכנסה החייבת.

מסיבה זו, רשות המסים מתירה בניכוי מההכנסה החייבת את החלק היחסי המשוייך לעסק.

להמשך קריאה

נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות.

להמשך קריאה

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי מותר ניכוי בגין פחת של בניין שבבעלות נישום והמשמש לייצור הכנסתו. הפחת מחושב על פי השיעורים שבתקנות - בהתאם לסוג המבנה -  ומתבסס על המחיר המקורי שעלה המבנה לנישום. לצורך החישוב, קובע הסעיף כי.

להמשך קריאה

תקן 16 – נדל"ן להשקעה

מלכודת השווי ההוגן של תקן 16 – נדל"ן להשקעה

פרסום ותחולה

בשנת 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן החשבונאות מס' 16 בדבר נדל"ן להשקעה, המבוסס על תקן החשבונאות הבינלאומי מס' 40 באותו נושא. חשוב להדגיש, כי התקן עוסק אך ורק בנדל"ן המוחזק על מנת להניב הכנסות שכירות, או לשם.

להמשך קריאה

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה - חישוב מדוייק

תשומות הבניה - הגדרה 

מדד תשומות הבנייה  שמחושב ומפורסם מדי חודש (ב-15 בחודש) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)  הוא מדד המודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של חומרים,  מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים.
להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel