נדל"ן

מס הכנסה – ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

מס הכנסה - ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

בתקנות אלה:

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין.

להמשך קריאה

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

עסקים רבים מופעלים או פועלים מדירת מגורים. במקרים אלו, ניתן לשייך חלק מההוצאות בגין דירת המגורים לסל ההוצאות ההכרחיות להפקת הכנסה, ולפיכך בראייה כלכלית ראוי להתירן בניכוי מההכנסה החייבת.

מסיבה זו, רשות המסים מתירה בניכוי מההכנסה החייבת את החלק היחסי המשוייך לעסק.

להמשך קריאה

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

חילוץ ערך קרקע בעת רכישת מבנה לצורך חישוב בסיס הפחת

סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי מותר ניכוי בגין פחת של בניין שבבעלות נישום והמשמש לייצור הכנסתו. הפחת מחושב על פי השיעורים שבתקנות - בהתאם לסוג המבנה -  ומתבסס על המחיר המקורי שעלה המבנה לנישום. לצורך החישוב, קובע הסעיף כי.

להמשך קריאה

תקן 16 – נדל"ן להשקעה

מלכודת השווי ההוגן של תקן 16 – נדל"ן להשקעה

פרסום ותחולה

בשנת 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן החשבונאות מס' 16 בדבר נדל"ן להשקעה, המבוסס על תקן החשבונאות הבינלאומי מס' 40 באותו נושא. חשוב להדגיש, כי התקן עוסק אך ורק בנדל"ן המוחזק על מנת להניב הכנסות שכירות, או לשם.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין 

1. "קבלן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה;

 "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, ועבודות עפר ולמעט עבודות שיפוצים ותיקונים בבנינים;

      "עלות בניה" - סך כל עלות החמרים, עלויות של קבלנות משנה, עלויות שכר.

להמשך קריאה

תמ"א 38

תמ"א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

תוכנית תמ"א 38 נותנת לבעלי הדירות היתרים לחזק את המבנים ולסייע לשמירת ביטחון הדיירים ומצד שני מעניקה היתרים להרחבות כגון יחידות דיור, מעליות, מרפסות, ממ"דים ועוד תמריצים חיוביים לקיום ומימוש התוכנית.

תוכנית תמ"א 38 מפרטת אלו עבודות שיפוץ וחיזוק יש.

להמשך קריאה

IFRS for SMEs – נכסים לא פיננסיים – מלאי ונדל"ן להשקעה

IFRS for SMEs - נכסים לא פיננסיים – מלאי ונדל"ן להשקעה

נכס מוגדר כמשאב הנשלט על ידי ישות כפועל יוצא מאירועי עבר, אשר צפויות לנבוע ממנו הטבות כלכליות לישות.

התחייבות מייצגת את ערכה של מחוייבות של הישות הנגזרת מאירוע בעבר, אשר יישובה כרוך ביציאה צפויה של משאבים כלכליים מהישות.

ההכרה בנכס.

להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel