חשבונאות

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – השפעת אירועים כלכליים על הדוחות הכספיים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ  - השפעת אירועים כלכליים על הדוחות הכספיים

במאמר זה נדגים את הקשר בין מערכת הדוחות באמצעות התחקות אחר ההשפעה הרישומית של אירועים כלכליים פשוטים על דוח המאזן והרווח וההפסד של החברה.

אירוע 1 - השקעת בעלים

חברת הזנק הוקמה בהשקעת בעלים של מייסד החברה, בסך.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – דוח על תזרימי המזומנים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ - דוח על תזרימי המזומנים 

במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח על תזרימי המזומנים, המספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע היסטורי בדבר השינויים במזומנים ושווי מזומנים בחברה, תוך חלוקתם לשינויים במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון בהתאמה.

באמצעות הדוח על תזרימי המזומנים מתחדדת גם הערכתם של.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

 במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח רווח והפסד, אשר מטרתו היא לספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע רלוונטי בנוגע לתוצאות פעילותה של הישות: הכנסותיה, הוצאותיה, הפסדיה ורווחיה. גם בדוח זה נדרש פילוח של סעיפים אלו, על מנת להביא לידי המשתמשים.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – מאזן

יסודות החשבונאות בחברת סטארט אפ - מאזן

 כל אחד מהדוחות הכספיים המהווים חלק מתוצרי הדיווח הכספי התקופתי מורכב מסעיפים שונים המרכיבים אותו. במאמר זה נתמקד במאזן, אשר סעיפיו רבים ומגוונים, אך ניתנים לחלוקה גסה למספר קטגוריות עיקריות, אשר יפורטו להלן בפשטנות יתירה:

1. נכסים

נכסים הם משאבים כלכליים.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – הדוחות הכספיים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ - הדוחות הכספיים

 

הדוחות הכספיים הם התוצר הסופי של המערכת החשבונאית ומהווים את מקור המידע העיקרי ואף היחידי לבעלי עניין רבים של החברה בנוגע למצבה הכספי, תוצאות פעולותיה, תזרימי המזומנים שלה והשינויים בהונה העצמי.

הדיווח הכספי הוא התהליך במסגרתו מופקים הדוחות הכספיים ואשר במהלכו הם.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

חשבונאות בחברות סטארט-אפ  

קיימת חשיבות לכך שמשתמשים אלו יגיעו לכדי הבנה מספקת בדבר האופן שבו מוכרים ונמדדים הפרטים המופיעים בדוחות הכספיים. על מנת ליצור בסיס אחיד לדיווח שיאפשר הבנת תוצריו, כוננו עקרונות וכללים שלפיהם נערכים התוצרים החשבונאיים.

ה"מסגרת הדיווחית" שנקבעת במסגרת קובץ כללים המכונה "תקני חשבונאות" נועדה להבטיח כי.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ חשיבות הדוחות עבור המשתמשים במידע הכספי

צרכני המידע המופק על ידי המערכת החשבונאית בארגון ניתנים לחלוקה דיכוטומית לשתי קבוצות עיקריות:

  1. משתמשים חיצוניים.
  2. משתמשים פנימיים.

המשתמשים החיצוניים הם כאלו המוצאים עניין ותועלת בנתונים החשבונאיים, אך אינם מהווים חלק ממנגנון פעולתה של החברה. בין המשתמשים החיצוניים ניתן לכלול.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ

קבלת החלטות השקעה, הערכת המצב הכספי והביצועים, חיזוי הכנסות והוצאות לתקופות עתידיות - הן מהלך שקשה לבצע באופן יעיל ללא תשתית מידע נרחבת החיונית לקבלת החלטות כלכליות. בחברות סטארט-אפ שהינן דינמיות מטבען, ואשר חלק המשקיעים בהן עשוי להיות ניכר - הספקת מידע כאמור עשויה להיות בעלת חשיבות יתירה.

בסדרת.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

 

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים 

במאמר זה נסקור בקצרה את אופן ההכרה בהכנסה לגבי סוגים ספציפיים של שירותים אליהם מתייחסים בנפרד במסגרת הנספח לתקן 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

עמלת התקנת מוצרים

התקן קובע כי עמלת התקנה תוכר כהכנסה בהתאם לשלב ההשלמה של ההתקנה – מה.

להמשך קריאה

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים

 

הכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים 

במאמרים קודמים התווינו את "כללי המסגרת" להכרה בהכנסה בעסקאות מתן שירותים, לאור הנחיות תקן חשבונאות מס' 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. מאמר זה יפרט שלוש דוגמאות ספציפיות לעסקאות כאלו ואת אופן ההכרה בהכנסה בגינן, על פי התקן.

עסקה למתן.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212